**உங்களுடைய மங்களகரமான நிகழ்வுகள் நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் அதே நேரம் உலகில் எங்கிருந்தும் உங்கள் உறவினர்கள் நேரடியாக பார்த்து மகிழ் முடியும் என்பதை வாடிக்கையாளர்களுக்கு அறியத்த‌ருகிறோம்.     **உங்களுடைய நிகழ்வுகளுக்கான மண்டப ஒழுங்கு,மணவறை,மண்டப அலங்கார வேலைகள் மற்றும் ஒளி,ஒலி வசதிகள் எங்களால் செய்துதரப்படும்.
-

Holy Communion
Stage programe


Click Play Button and Watch your Video

Select Your Videos
   Puberty Ceremony
   Puberty Ceremony
   Puberty Ceremony
   Puberty Ceremony
   Puberty Ceremony

dfhgdthdthdfhfdghgfhgfhghg

More Video Collection